Privacybeleid

Over het privacybeleid

Thijs De Boevere, met maatschappelijke zetel te Schabartstraat 9, 3600 Genk.
Vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk en streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Thijs De Boevere.

In deze Privacyverklaring legt Thijs De Boevere uit welke informatie over u wordt verzameld en aan wie het deze informatie doorgeeft.

Thijs De Boevere nodigt u uit om dit privacybeleid goed door te nemen. Tevens vindt U in deze Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe U ze kunt uitoefenen.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten kan u terecht op het e-mailadres info@thijsdeboevere.be

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Thijs De Boevere, zoals

 • de administratieve dienstverlening om een overeenkomst te kunnen uitvoeren (bestellingen, orderbevestigingen, verzendingsnota’s, facturen, kredietnota’s)
 • nieuwigheden eigen aan de sector waarin we actief zijn ( cataloog, nieuwe producten, beurs, enz) aan U voor te stellen.

Van wie verzamelen we gegevens ?

Thijs De Boevere verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie Thijs De Boevere een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst zal hebben.


Het verzamelen en verwerken van gegevens

 • Onder verwerking van gegevens verstaat Thijs De Boevere ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.
 • Thijs De Boevere moet steeds de wettelijk vereiste toestemming van de klant/leverancier/persoon hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.
  De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van Thijs De Boevere, en anderzijds op fysieke locaties bewaard.

Hoe verzamelt Thijs De Boevere gegevens?

• Persoonlijke gegevens door U medegedeeld

Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan Thijs De Boevere een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, gender, adres en woonplaats. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met Thijs De Boevere in contact treedt via telefoon, mail, een fysiek bezoek aan een onze vestiging of op een beurs

• Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden

Persoonlijke gegevens die door potentiële klanten / leveranciers worden aangeleverd, in het kader van onze activiteit. Op vraag van een derde, gegevens delen, die van belang zijn om beroepsinfo te bezorgen. ( vb : cataloog, productinfo, enz bezorgen )

Waarom verzamelt Thijs De Boevere gegevens?

Thijs De Boevere verdeelt, als groothandel, snijgereedschappen, machines en toebehoren voor de voedingsindustrie op de Belgische markt.

Thijs De Boevere verzamelt persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden :

 • Dienstverlening en onderhouden van relaties :
  Thijs De Boevere verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Informeren in de breedste zin van het woord over producten, catalogen, nieuws, beurzen, eigen aan onze sector, via telefoon, GSM, e-mail, beurs, enz.
 • Financiële administratie
  Thijs De Boevere verwerkt persoonsgegevens teneinde de administratie inzake boekhouding, bestellingen, verzendingen, facturatie, enz. correct te kunnen uitvoeren.
 • Delen van gegevens
  Thijs De Boevere zal geen persoonlijke gegevens verkopen aan derden. Thijs De Boevere zal enkel met uw toelating, persoonsgegevens delen met personen die info wensen of een potentieel mogelijke handelsovereenkomst willen sluiten , eigen aan onze sector. Een uitzondering is wanneer Thijs De Boevere juridisch verplicht wordt gegevens door te geven.
 • Leveranciers
  Thijs De Boevere doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor verzending van goederen (transport), het uitvoeren van betalingstransacties, het uitvoeren personeelszaken (sociaal secretariaat), verkrijgen van info over producten eigen aan onze sector, nu of in de toekomst. Thijs De Boevere laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht, en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Beveiliging van de gegevens

Thijs De Boevere heeft de nodige stappen ondernomen o zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden

 • Bewaartermijn van de gegevens
  De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor het uitoefenen van onze organisatie, en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan Thijs De Boevere verplichten uw persoonsgegevens voor een langere termijn te bewaren.
 • Recht tot toegang tot de persoonsgegevens
  Thijs De Boevere geeft U de mogelijkheid tot het inzien van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht op antwoord op volgende vragen :
  • Verwerkt Thijs De Boevere mijn persoonsgegevens ?
  • Waarvoor worden / zijn deze persoonsgegevens verwerkt ?
  • Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er ?
  • Met welke categorieën van derden deelt Thijs De Boevere de persoonsgegevens?
  • Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens ?
  • Waarom verwerkt Thijs De Boevere bepaalde persoonsgegevens automatisch ?
 • Aanpassen/uitschrijven voor nieuws via 0496 68 14 87 of via info@thijsdeboevere.be
  Onderaan elke nieuwsmailing wordt de klant eraan herinnerd dat hij/zij zich kan uitschrijven of zijn gegevens kan aanpassen of verwijderen door e-mail naar info@thijsdeboevere.be
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw gegevens voor nieuwsberichten via mailing
  De ontvanger heeft op elk moment het recht op verzet tegen verwerking van haar/zijn gegevens voor nieuwsberichten (vb. beurs waaraan Thijs De Boevere deelneemt) via e-mail naar info@thijsdeboevere.be
 • Recht op verbetering en verwijdering
 • Foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden
 • Recht ‘om vergeten te worden’ via info@thijsdeboevere.be
  De ontvanger heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van Thijs De Boevere te laten verwijderen . Wanneer de ontvanger zijn/haar rechten uitoefent, vraagt Thijs De Boevere zo specifiek mogelijk te zijn, zodat de vraag correct behandeld kan worden.
  Thijs De Boevere moet de identiteit kunnen verifiëren om de rechten van de ontvanger te kunnen uitoefenen en te vermijden dat een derde partij zich op frauduleuze manier deze rechten zou toe-eigenen

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00 F +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit

privacybeleid, kunt u contact opnemen met ons: 
Thijs De Boevere 
Schabartstraat 9, 3600 Genk.
Tel. 0496 68 14 87
e-mail  info@thijsdeboevere.be